DAiken Asakawa Art Gallery

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Snarky Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Snarky Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Autocorrect Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Autocorrect Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Resty Bitchy Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Resty Bitchy Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Resty Bitchy Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Hairy Barry Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Hairy Barry Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Clip-On Dagger

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Clip-On Dagger

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Clip-On Dagger

Tongue Lashing

Tongue Lashing

Tongue Lashing

Tongue Lashing

Tongue Lashing

Tongue Lashing

Tongue Lashing

Tongue Lashing

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Wheelin 'n Dealing With My Life

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Wheelin 'n Dealing With My Life

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Wheelin 'n Dealing With My Life

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Spilled Prayers

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Spilled Prayers

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Spilled Prayers

Clip-On Heart

DSC_0051

DSC_0051

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Clip-On Heart

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Clip-On Heart

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Sling A Burger Fling

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Sling A Burger Fling

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Sling A Burger Fling

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Once Upon A Time Waiting Tables...

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Once Upon A Time Waiting Tables...

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Once Upon A Time Waiting Tables...

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Once Upon A Time Waiting Tables...

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Choked and Stretched

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Choked and Stretched

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Choked and Stretched

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Prayer Wheel Unturned

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Prayer Wheel Unturned

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Prayer Wheel Unturned

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Nappy Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Nappy Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Kirky Stache Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Kirky Stache Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Judgy Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Judgy Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Shouldn't Have Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Prayers Unanswered

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Shouldn't Have Tippy Toes

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Prayers Unanswered

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Prayers Unanswered

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Un Taco de Lengua, Please

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Un Taco de Lengua, Please

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Fries To Go With Your Dive?

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Fries To Go With Your Dive?

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Fries To Go With Your Dive?

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Fries To Go With Your Dive?

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Talk the Talk, Walk the Walk, Kick My Ass or Kiss My Ass

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Talk the Talk, Walk the Walk, Kick My Ass or Kiss My Ass

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Talk the Talk, Walk the Walk, Kick My Ass or Kiss My Ass

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Talk the Talk, Walk the Walk, Kick My Ass or Kiss My Ass

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Spent Prayers

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Spent Prayers

Daiken Asakawa

Daiken Asakawa

Spent Prayers

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Autorretrato Sin Ojos

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Autorretrato Sin Ojos

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Como La Flor

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Como La Flor

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Blü Reed Number Two

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Blü Reed Number Two

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Frida y sus Florecitas

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Frida y sus Florecitas

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Johnny Boy

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Johnny Boy

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Johnny Boy

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Back in Black and White

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Back in Black and White

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Entre Los Brazos del Pulpo

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Entre Los Brazos del Pulpo

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Lite Purple Haze

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Lite Purple Haze

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Lite Purple Haze

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

El Tercer Ojo

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

El Tercer Ojo

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

El Tercer Ojo

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

La Cabeza de David

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

La Cabeza de David

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Spider Print

Juliett Arenivas

Juliett Arenivas

Spider Print